Vedtægterne

Seneste vedtægter, revideret og godkendt 2022

§ 1 Medlemmer af foreningen

Medlemmer af Sjølundshusenes Grundejerforening er:

Enhver ejer af parceller udstykkede fra matrikel nr. 2 a og 2 ay, Brøndbyvester By og Sogn.

Øvrige beboere i parceller inden for Grundejerforeningens fysiske rammer – samt beboere i parceller naturligt grænsende op til foreningen – kan frivilligt melde sig ind i og ud af foreningen.

§ 2 Foreningens opgaver

Sjølundshusenes Grundejerforening har til opgave at varetage sine medlemmers fælles grundejerinteresser og at administrere de fællesanliggender, der vedrører deres rettigheder og forpligtelser som ejere af parceller inden for foreningens område samt vej- og strandarealer.

§ 3 Medlemmernes hæftelse

Medlemmerne er ansvarlige for grundejerforeningens gæld, men hæfter kun med de lovligt vedtagne indbetalinger for foreningens forpligtelser.

§ 4 Bestyrelsens generelle opgaver og forpligtelser

Grundejerforeningens under §2 nævnte opgaver varetages af bestyrelsen, der har forpligtelse til at bringe de på generalforsamlingen lovligt vedtagne beslutninger til udførelse og i øvrigt lede foreningens anliggender under ansvar for generalforsamlingen.

Foreningen forpligtes over for tredjemand ved ethvert dokument, der er underskrevet af bestyrelsen i fællesskab, dette gælder også dokumenter vedrørende køb og salg samt pantsætning af faste ejendomme.

Bestyrelsen afholder under ansvar over for generalforsamlingen løbende udgifter, som på grund af forholdene ikke har kunnet forelægges generalforsamlingen, og som i øvrigt er nødvendige for den forsvarlige ledelse af foreningens anliggender.

§ 5 Bestyrelsens sammensætning og valg

Bestyrelsen består af mindst fire og maksimalt seks medlemmer. Bestyrelsens medlemmer vælges af generalforsamlingen for to år ad gangen, forskudt således at halvdelen af bestyrelsesposterne er på valg hvert år.

Det tilsikres, at formand og næstformand er på valg forskudt af hinanden.

Bestyrelsen konstituerer sig med formand, næstformand, sekretær og kasserer.

Konstitueringen sker på første bestyrelsesmøde efter den ordinære generalforsamling.

Resultat af konstituering skal være medlemmerne i hænde senest 1. juli.

Samtidig med valget af bestyrelsesmedlemmer vælges tillige to suppleanter for det kommende år.

Hvis antallet af bestyrelsesmedlemmer ved afgang i årets løb, og efter at suppleanterne er tiltrådt, bliver mindre end fire, skal bestyrelsen indkalde til ekstraordinær generalforsamling.

Bestyrelsens medlemmer er ulønnede, dog skal eventuelle rejser, transportudgifter og lignende udgifter refunderes.

Formand og kasserer kan dog herudover -afholde kontorholdsudgifter o.l. hver for et beløb op til 3 x det årlige grundejerforeningskontingent.

§ 6 Bestyrelsens interne arbejdsfordeling

Bestyrelsen har den daglige ledelse af grundejerforeningen og dens virksomhed,

herunder drift og vedligeholdelse af fællesarealer og fællesanlæg, og udøver de administrative beføjelser, der er henlagt til grundejerforeningen.

Den interne opgavefordeling afklares af bestyrelsen med udgangspunkt i nedenstående arbejdsfordeling:

Formanden varetager den daglige ledelse af foreningens anliggender og foretager indkaldelse til generalforsamlinger i samråd med bestyrelsen. Formanden har – på samme måde som kassereren – fuld adgang til foreningens konto i banken.

Som stedfortræder for formanden indtræder næstformanden.

Sekretæren fører foreningens protokol samt udfører øvrige skriftlige arbejder.

Kassereren, der så vidt muligt skal være regnskabskyndig, fører foreningens regnskab, modtager indbetalinger og foretager udbetalinger efter formandens anvisning.

Foreningen har oprettet en foreningskonto i bank og kassereren er pligtig til at indsætte indkomne pengebeløb på denne konto snarest efter, at de er indkomne.

Der er ikke oprettet en kontantkasse i foreningen.

Foreningens regnskabsår er fra 1.maj til 30.april.

Kassereren er pligtig til at lade revisor gennemgå regnskabet, når revisor ønsker det. Endvidere er kassereren pligtig til, efter forudgående opfordring fra formanden, at give bestyrelsen adgang til at gøre sig bekendt med foreningens regnskaber og status.

Bestyrelsen afholder møde, når formanden eller to medlemmer finder det nødvendigt,

eller efter en på forhånd aftalt mødeplan.

 

§ 7 Udvalg

Generalforsamlingen kan blandt dens medlemmer nedsætte et udvalg, der varetager administrationen af særlige anliggender eller foretager undersøgelser.

Bestyrelsen supplerer hver af de således af generalforsamlingen nedsatte udvalg med et bestyrelsesmedlem.

Udvalgene vælger selv formand.

Udvalget kan med bestyrelsens samtykke tilkalde særligt sagkyndige personer.

De af udvalget eventuelt udarbejdede forslag indsendes til bestyrelsen, som fremlægger forslagene på den førstkommende generalforsamling.

§ 8 Revisor / revisorsuppleant

Der vælges en revisor og en revisorsuppleant på den årlige generalforsamling, som fungerer i 1 år.  Genvalg kan finde sted. 

Revisoren er forpligtet til at gennemgå og revidere foreningens regnskab mindst 1 gang årligt eller så ofte han/hun eller formanden ønsker det.

Revisoren er endvidere forpligtet til ved sin underskrift at attestere rigtigheden af de regnskaber og statusopgørelser, der forelægges generalforsamlingen.

Revisoren er ulønnet.

Revisorsuppleanten indtræder i revisors sted ved fravær m.m.

§ 9 Generalforsamling

Ordinær generalforsamling afholdes en gang om året inden 1. juni.

Ekstraordinær generalforsamling afholdes så ofte bestyrelsen finder det fornødent, eller når mindst 1/3 af medlemmerne ønsker det. Begæring herom fremsættes skriftligt til bestyrelsen (formanden).

Begæringen skal indeholde angivelse af hvilke sager, der ønskes behandlet, og mindst 10 af de medlemmer, der forlanger generalforsamlingen indkaldt, skal være mødt på denne for at vedkommende sag eller sager kan behandles.

Bestyrelsen er forpligtet til at indkalde sådanne generalforsamlinger inden 14 dage efter begæringens modtagelse.

§ 10 Generalforsamlingens indkaldelse

Generalforsamling indkaldes med 8 dages forudgående varsel pr. post eller ved e-mail til medlemmernes bopæl.

 

§ 11 Generalforsamlingens opgave

Generalforsamlingen er den højeste myndighed.  Kun generalforsamlingen kan vedtage og ændre lovbestemmelser og træffe andre bestemmelser angående medlemmernes fælles interesser og anliggender.  Hvert medlem har 1 stemme pr. matrikelnummer.

Vedtagelser på generalforsamlingen tages

  • uanset de fremmødtes antal og
  • med simpelt stemmeflertal ved håndsoprækning.

Anden afstemningsform kan kræves af bestyrelsen eller mindst 3 af de fremmødte medlemmer.

Såfremt stemmeforskellen ved håndsoprækning er så ringe, at dirigenten ikke er i stand til med sikkerhed at konstatere afstemningens resultat, skal der foretages skriftlig afstemning.  Stemmer kan afgives ved fuldmagt ved forevisning af denne til bestyrelsen.

 

§ 12 Generalforsamlingens dagsorden

Sammen med indkaldelsen til generalforsamlingen udsendes trykt dagsorden med angivelse af de sager, der skal behandles på denne.

Det trykte reviderede regnskab med status pr 30. april udsendes før generalforsamlingen, og om muligt, sammen med indkaldelsen til den ordinære generalforsamling. 

Medlemmerne kan få sager de ønsker optaget på dagsordenen behandlet på de ordinære generalforsamlinger, men de må da inden 14 dage før generalforsamlingen indsende skriftlig begæring herom til formanden.

På generalforsamlingen kan kun tages gyldig bestemmelse om de sager, der er opført på dagsordenen.

§ 13 Generalforsamlingens afvikling

Generalforsamlingen vælger en dirigent, som leder forhandlingerne og lader foretage valg.

Om forhandlingerne og de skete vedtagelser fører sekretæren en protokol, og dirigentens og sekretærens underskrift på det i protokollen indførte, tjener såvel over for foreningens medlemmer som over for tredjemand som bevis for rigtigheden heraf.

§ 14 Kontingent og betaling heraf

Medlemmerne betaler et kontingent pr matrikelnummer.

Størrelsen af kontingentet fastsættes på den ordinære generalforsamling.

Sammen med referatet fra den ordinære generalforsamling udsendes i juni måned en opkrævning for årets kontingent – til betaling pr. 1. juli.

Ethvert medlem må selv drage omsorg for, at kontingentet og evt. andre bidrag til foreningen indbetales rettidigt til kassereren.

Kassereren vil efter 2 måneder udsende en rykker for eventuel manglende betaling.

Ved fortsat manglende betaling efter yderligere 1 måned vil restancen blive suppleret med et rykkergebyr (efter lovgivningens rammer).

Kontingentrestancer over 4 måneder inddrives ad retslig vej.

§ 15 Bopælsforandringer

Bopælsforandringer skal altid anmeldes til formanden.

§ 16 Støj

Vis hensyn til dine naboer.
Græsslåning og brug af andre støjende maskiner er kun tilladt på nedenstående tidspunkter:

Hverdage                   kl. 09:00 – 20:00

Lørdage                     kl. 09:00 – 18:00
Søn -og helligdage     kl. 10:00 – 14:00

§ 17 Haver i foreningen

Alle grunde skal være veldrevne haver.  Ukrudt på grundene skal fjernes inden frøbæringen.

§ 18 Hegnspligt

Grundejerne har hegnspligt, herunder pligt til at vedligeholde hegnene, jf.  Hegnsloven.

§ 19 Affald

Ukrudt eller andet affald må ikke henlægges på veje, stier og grøfter, hvorfra det straks vil blive fjernet for ejerens regning ved foreningens foranstaltning.

Vi henstiller til, at man følger de til enhver tid gældende regler fra kommunen.

For information om affaldshåndtering henvises til kommunens hjemmeside.

§ 20 Vedligehold ved vej og sti

Grundejerforeningen har ansvaret for og skal forestå for drift og vedligeholdelse af stier, fællesarealer og andre fælles anlæg.
Grundejerforeningen har ansvar for drift og vedligeholdelse af private fællesveje i foreningens område. Dog undtaget den fælles vej som ejendommene
Gl. Køge Landevej 604, 606, 608 og 610 samt Sejlmagervej 3, 5, 7, 9 grænser op til, idet der her findes en særlig vejaftale fra 19-06-2008. 
Den enkelte grundejer har pligt til at vedligeholde fortov langs med skel for ukrudt samt
rydde for sne og is.

§ 21 Ændring af vedtægter

Ændringer i disse love kan kun foretages på en generalforsamling, efter at det i den udsendte dagsorden tydeligt er angivet, hvilke ændringer der foreslås vedtaget.

På generalforsamlingen kan ændringer kun vedtages med 2/3 af de afgivne stemmer.

Foreningens til enhver tid gældende love godkendes af Brøndby kommunalbestyrelse.

§ 22 Revision

Disse love træder i kraft straks

Rev. 03-05-2022 (Efter kommunens forlangende).

Vedtaget på generalforsamling den 17-05-2022

(Første revision af vedtægterne er vedtaget juni 1961)